ЗАПОВЕД
№1396/23.09.2020г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и в изпълнение на Решение №127 от Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: „Магазин“ на площ от 39 кв.м. и спомагателни и помощни помещения на площ от 70.75 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 27454.501.364.1 по КК на с.Емона, АчОС №6594/28.01.2020г., при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 230 лв. /двеста и тридесет лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.
2. Специфични условия:
- Отдаваният обект да се използва единствено по предназначение като „Магазин“;
- Наемателят няма право да променя предназначението на имота през
целия наемен период;
- Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на обекта;
3. Стъпка за наддаване - 20 /двадесет/ лева;
4. Срок за отдаване под наем - 5 години;
5. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.
6. До участие в търга се допускат: Еднолични търговци и Юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
7. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа:
7.1. На 14.10.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 21.10.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените тръжни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Търга, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8.1. На 15.10.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 22.10.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
9. Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1. Първа дата за провеждане - 16.10.2020г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 23.10.2020г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 15.10.2020г., не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 25.09.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове