ЗАПОВЕД №213/08.03.2022г.На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №500 от Протокол №21/10.11.2021г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, както следва:
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.174 по КК и КР на с.Тънково, м.”Каманежа”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, на площ от 10256кв.м., АОС №4860/31.08.2011г.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.4.16 по КК и КР на с.Тънково, м.”Върбалака”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 4000кв.м., АОС №4859/31.08.2011г.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна наемна цена, както следва:
• за ПИ 73571.6.174 на площ от 10,256дка - 379,05лв. без ДДС
• за ПИ 73571.4.16 на площ от 4,000дка - 156,05лв. без ДДС
3. Срок за отдаване –10 /десет/ години.
4. Стъпка за наддаване в търга, както следва:
• за ПИ 73571.6.174 на площ от 10,256дка - 30,00лв.
• за ПИ 73571.4.16 на площ от 4,000дка - 10,00лв.
5. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена, както следва:
• за ПИ 73571.6.174 на площ от 10,256дка - 37,91лв.
• за ПИ 73571.4.16 на площ от 4,000дка - 15,61лв.
6.Специфично условие: Имотите да се използват за отглеждане на животни.
7. Дата и час за извършване на оглед на имотите, предмет на търга – 29.03.2022г. от 10.00ч. до 12.00часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-87 до 16.00ч. на 25.03.2022г.
8. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
8.1. 31.03.2022г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 07.04.2022г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
9. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:
9.1. 01.04.2022г. за първа дата за провеждане на търга;
9.2. 08.04.2022г. за втора дата за провеждане на търга;
10.Дата, час и място за провеждане на търга:
10.1.Първа дата за провеждане – 04.04.2022г. от 9.30ч. в сградата на Общината.
10.2.Втора дата за провеждане – 11.04.2021г. от 9.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове