ЗАПОВЕД
№365/01.03.2021 г.На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.2 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №327 от Протокол №15/04.02.2021г. на Общински съвет - Несебър

НАРЕЖДАМ :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна общинска собственост, шест броя МПС - автомобили, по следния опис:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


При следните условия:
1. До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2. Срок за закупуване на тръжната документация– до 16.00 часа на:
2.1. 22.03.2021 г. за първа дата за провеждане на търга;
2.2. 29.03.2021 г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.2, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
3. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
3.1. 23.03.2021 г. за първа дата за провеждане на търга;
3.2. 30.03.2021 г. за втора дата за провеждане на търга;
4.Дата, час и място за провеждане на търга:
4.1. Първа дата за провеждане - 24.03.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
4.2. Втора дата за провеждане - 31.03.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.3.1. - 23.03.2021 г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.
5. Възможност за извършване на физически оглед на автомобилите в присъствието на длъжностно лице от Общинска администрация-Несебър:
5.1. за първа дата до 18.03.2021 г. от 09.00ч – 12.00 ч. в работен ден
5.2. за втора дата до 25.03.2021 г. от 09.00ч – 12.00 ч. в работен ден
Лице за контакт: Георги Николов, тел.0893 303 644


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: П
Кмет на Община НесебърПубликувано на 05.03.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове