ЗАПОВЕД
№569/14.04.2021г.


На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №357 от Протокол №16/23.03.2021г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, както следва:
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.78 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 1084кв.м.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.79 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 7936кв.м.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.80 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 1465кв.м.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.82 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 3071кв.м.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.211 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 6558кв.м., при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна наемна цена, както следва:
• за ПИ 73571.49.78 на площ от 1,084дка - 41,14лв. без ДДС
• за ПИ 73571.49.79 на площ от 7,936дка - 303,18лв. без ДДС
• за ПИ 73571.49.80 на площ от 1,465дка - 55,59лв. без ДДС
• за ПИ 73571.49.82 на площ от 3,071дка - 117,05лв. без ДДС
• за ПИ 73571.49.211 на площ от 6,558дка - 250,54лв. без ДДС.
3.Срок за отдаване –10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга, както следва:
• за ПИ 73571.49.78 на площ от 1,084дка - 4,00лв.
• за ПИ 73571.49.79 на площ от 7,936дка - 30,00лв.
• за ПИ 73571.49.80 на площ от 1,465дка - 5,00лв.
• за ПИ 73571.49.82 на площ от 3,071дка - 10,00лв.
• за ПИ 73571.49.211 на площ от 6,558дка - 20,00лв.
5. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена, както следва:
• за ПИ 73571.49.78 на площ от 1,084дка - 4,11лв.
• за ПИ 73571.49.79 на площ от 7,936дка - 30,32лв.
• за ПИ 73571.49.80 на площ от 1,465дка - 5,56лв.
• за ПИ 73571.49.82 на площ от 3,071дка - 11,71лв.
• за ПИ 73571.49.211 на площ от 6,558дка - 25,06лв.
6.Специфични условия:
6.1. Имотите да се използват за отглеждане на животни.
6.2. Кандидатите да са собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната информационна система на БАБХ на територията на община Несебър.
6.3. Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 10.05.2021г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 17.05.2021г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата, посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 11.05.2021г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 18.05.2021г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 12.05.2021г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 19.05.2021г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 11.05.2021г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове