ЗАПОВЕД №2108/02.08.2022 г.


На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №688 от Протокол №28/04.07.2022г. на Общински съвет - Несебър


ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на неурегулиран поземлен имот с ид. 11538.13.23 по КККР на гр. Свети Влас на площ от 790 кв.м, местност „Варницата“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект, при граници на имота: поземлени имоти с №№: 11538.13.10, 11538.13.949, 11538.13.951, 11538.13.24, 11538.13.83, 11538.13.909 с АчОС №5134/08.03.2012 г., при следните условия:
1. До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна продажна цена – 82 400 лв. /осемдесет и две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.
3.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна продажна цена – 8 240 лв. /осем хиляди двеста и четиридесет лева/.
4.Стъпка за наддаване в търга – 1 000 лв. /хиляда лева/.
5.Срок за закупуване на тръжната документация– до 16.00 часа на:
5.1. 22.08.2022 г. за първа дата за провеждане на търга;
5.2. 29.08.2022 г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
6.1. 23.08.2022 г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 30.08.2022 г. за втора дата за провеждане на търга;


7.Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1. Първа дата за провеждане - 24.08.2022 г. от 10.15 часа в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане - 31.08.2022 г. от 10.15 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. - 23.08.2022 г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 04.08.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове