ЗАПОВЕД №1552/17.06.2022г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и в изпълнение на Решение №655 от Протокол №26/28.04.2022г. на Общински съвет - Несебър,З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект „Кафе" - с полезна площ 136.80 кв.м., от които търговска площ от 121.50 кв.м. и помощни помещения от 15.30 кв.м., находящо се в северен корпус на партерен етаж от общинска сграда „Многофункционална обществена сграда“Културен център“ с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр.Несебър, находяща се в гр.Несебър, пл."Жулиета Шишманова", ведно с прилежащия терен пред обекта на площ от 100 кв.м., съгласно приложената схема, АчОС №6549/26.09.2018г., при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 980 лв. с ДДС, определена от Общински съвет – Несебър, съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.
2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години
3. Специфични условия:
- Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период;
- Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
4. До участие в търга се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
5. Стъпка за наддаване в размер на 20 лв.;
6. Депозита за участие в търга - 10% от началната тръжна месечна наемна цена за обекта.
7. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга – 30.06.2022г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 29.06.2022г. на тел.0554/ 2-93-85 до 16.00ч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
8.1. На 06.07.2022г. - за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 13.07.2022г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.9, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.9. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:
9.1. На 07.07.2022г. - за първата дата за провеждане на търга;
9.2. На 14.07.2022г. - за втора дата за провеждане на търга;
10. Дата, час и място за провеждане на търга:
10.1. Първа дата за провеждане – 08.07.2022г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
10.2. Втора дата за провеждане – 15.07.2022г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1 – 07.07.2022г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.
ИВАН ГУРГОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Зап.№1919/11.11.2019г.
на Кмета на Община Несебър
и Заявл.за отпуск с вх.№347/14.06.2022г.
по рег. на ОС - Несебър/

Публикувано на 22.06.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове