ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД №748
гр.Несебър, 15.04.2014г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №739 от Протокол №22/24.03.2014г. на Общински съвет - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по КК на с.Тънково, на площ от 5000 кв.м, м. ”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, АОС № 5523/09.12.2013г., при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 73571.49.214, 73571.49.67.
При следните условия:
1. До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители.
2.Начална тръжна годишна наемна цена - в размер на 165.00лв. /сто шестдесет и пет лева/ без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга – 15 лв. /петнадесет лева/.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 16.50лв. /шестнадесет лева и петдесет стотинки/.
6.Специфично условие – Имотът да се използва за отглеждане на животни - овце.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 07.05.2014г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 14.05.2014г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 08.05.2014г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 15.05.2014г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 09.05.2014г. от 10.30 часа в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 16.05.2014г. от 10.30 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 08.05.2014г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
Николай Димитров

Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове