ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЗАПОВЕД №2173
гр.Несебър,23.10.2014г.


На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36 ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №945 от Протокол №26/06.10.2014г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.613 по кадастралната карта на с. Кошарица, находящ се в м.”С.Плазовец“, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, категория VІІІ, на площ от 8536 кв.м, АчОС №4808/13.07.2011г.,
при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39164.17.151, 39164.17.234, 39164.17.171, 39164.17.931, 39164.17.932, 39164.17.617, 39164.17.618, 39164.17.952.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.
2.Начална тръжна продажна цена – 42 400,00лв. /четиридесет и две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.
3.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна продажна цена – 4 240,00лв. / четири хиляди двеста и четиридесет лева/.
4.Стъпка за наддаване в търга – 500 лв. /петстотин лева/.
5.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
5.1. 10.11.2014г. за първа дата за провеждане на търга;
5.2. 17.11.2014г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
6.1. 11.11.2014г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 18.11.2014г. за втора дата за провеждане на търга;
7.Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1.Първа дата за провеждане - 12.11.2014г. от 10.45 часа в сградата на Общината.
7.2.Втора дата за провеждане – 19.11.2014г. от 10.45 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. - 11.11.2014г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/
Н.Димитров


Публикувано на 27 Oct 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове