ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №315

гр.Несебър, 18.02.2015г.


 


На основание  чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №972 от Протокол №27/20.11.2014г. на Общински съвет - Несебър,


                                                

ЗАПОВЯДВАМ:


 


         Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.530.126 по кадастралната карта  на гр.Обзор, находящ се в м.”Срещу село”,  с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение , VІІ категория, на площ от 700кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53045.139.6; 53045.530.127; 53045.530.27; 53045.530.125;  АОС №4321/08.02.2011г., за земеделски нужди.

При следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

2.Начална тръжна годишна наемна цена -   22.00лв. /двадесет и два лева/ без ДДС;

3.Срок за отдаване – 5 /пет/ години.

4.Стъпка за наддаване в търга – 3 лв. /три лева/.

5.Депозит за участие  в търга, представляващ 10% от  определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 2.20лв. /два лева и двадесет стотинки/.

6.Срок за закупуване на тръжната документация –  до 16.00 часа на:               

      6.1.  09.03.2015г. за първа дата за провеждане на търга;

      6.2.  16.03.2015г. за втора дата за провеждане на търга;

     Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена  в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа  на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.        

         7.1.  10.03.2015г. за първа дата за провеждане на търга;

         7.2.  17.03.2015г. за втора дата за провеждане на търга;       

  8.Дата, час и място за провеждане на търга:

         8.1.Първа дата за провеждане - 11.03.2015г. от 10.45 часа в сградата на Общината.

         8.2.Втора дата за провеждане18.03.2015г. от 10.45 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 10.03.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


 


 


 


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

Н.Димитров


Публикувано на 23 Feb 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове