О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №329


Гр.Несебър, 26.02.2015г.


            На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1014 от Протокол №28/19.12.2014г. на Общински съвет -Несебър


З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:        

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море” на площ от 432 кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,

- начална тръжна цена в размер на 67 300лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 2000лв.;

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, на площ от 500 кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,

- начална тръжна цена в размер на 77 900лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 2000лв.;

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.503.25 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ XV в кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, на площ от 486 кв.м, АчОС№5548/20.01.2014г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 12.00м,

- начална тръжна цена в размер на 75 700лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 2000лв.;

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.502.602 по кадастралната карта на с.Кошарица, представляващ УПИ ХІV-279 в кв.21 по плана на с.о.”Чолакова чешма”, на площ от 451 кв.м, АчОС№2998/16.06.2009г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,

- начална тръжна цена в размер на 18 900лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 1000лв.;

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.502.19 по кадастралната карта на гр.Обзор, представляващ УПИ ХІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, на площ от 633 кв.м, АчОС№5374/29.01.2013г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,

- начална тръжна цена в размер на 104 600лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 2000лв.;

  6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.502.526 по кадастралната карта на гр.Обзор, представляващ УПИ VІІ в кв.3 по плана на гр.Обзор, на площ от 377 кв.м, АчОС№5440/21.06.2013г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,

- начална тръжна цена в размер на 62 800лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 2000лв.;


        


7. Депозит за участие в търга, за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.

8.  До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

9. Срок за закупуване на тръжната  документациядо 16.00 часа на:

-   23.03.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

-   30.03.2015г.– за втора дата за провеждане на търга.

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.9, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

10. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

10.1. -    24.03.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

10.2. -   31.03.2015г.– за втора дата за провеждане на търга.

11. Дата, час и място за провеждане на търга:

- Първа дата за провеждане – 25.03.2015г.от 11.00ч. в сградата на Общината.

- Втора дата за провеждане – 01.04.2015г.от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.10.1 – 24.03.2015г.не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


                                          


                                                КМЕТ на Община Несебър:        /П/

     /Н.Димитров/


Публикувано на 04 Mar 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове