О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №375


Гр.Несебър, 11.03.2015г.


            На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.36, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №974 от Протокол №27/20.11.2014г. на Общински съвет -Несебър


З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:1. ПИ 51500.508.121 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ V в кв.901 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, на площ от 341 кв.м, отреден „За търговия”, АОС№5482/29.10.2013г., с градоустройствени показатели: Кинт – 0.3, Кпл.-30%, Озел-45%, ет.-1,

- начална тръжна цена в размер на 42 221лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 500лв.;


2. ПИ 51500.508.18 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ VІ в кв.1001 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, на площ от 1675 кв.м, отреден „За търговия и КОО”, АОС№5479/29.10.2013г., с градоустройствени показатели: Кинт – 0.6, Кпл.-30%, Озел-50%, ет.-2,

- начална тръжна цена в размер на 206 111лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 3 000лв.;


 3. ПИ 51500.508.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1002 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, на площ от 507 кв.м, отреден „За търговия”, АОС№5328/27.11.2013г., с градоустройствени показатели: Кинт – 0.2, Кпл.-20%, Озел-60%, ет.-1,

- начална тръжна цена в размер на 60 343лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 1 000лв.;


   4. ПИ 51500.507.466 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1506 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, на площ от 1 486 кв.м, отреден „За търговия”, АОС№1702/11.08.2003г., с градоустройствени показатели: Кинт – 0.3, Кпл.-30%, Озел-45%, ет.-1,

- начална тръжна цена в размер на 153 302лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 2 000лв.;


 5. ПИ 51500.507.436 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1601 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, на площ от 895 кв.м, отреден „За търговия”, АОС№1703/11.08.2003г., с градоустройствени показатели: Кинт – 0.2, Кпл.-20%, Озел-50%, ет.-1,

- начална тръжна цена в размер на 91 747лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 1 000лв.;


 6. ПИ 51500.507.419 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1801 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, на площ от 739 кв.м, отреден „За търговия”, АОС№1705/11.08.2003г., с градоустройствени показатели: Кинт – 0.3, Кпл.-30%, Озел-50%, ет.-1,

- начална тръжна цена в размер на 79 314лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 1 000лв.;


7. ПИ 51500.507.301 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, на площ от 424 кв.м, отреден „За търговия”, АОС№1712/11.08.2003г., с градоустройствени показатели: Кинт – 0.3, Кпл.-25%, Озел-50%, ет.-1,

- начална тръжна цена в размер на 67 387лв. без ДДС,

- стъпка за наддаване – 1 000лв.;


 


8. Депозит за участие в търга, за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.

9.  До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

10. Срок за закупуване на тръжната  документациядо 16.00 часа на:

-   30.03.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

-   06.04.2015г. – за втора дата за провеждане на търга.

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.10, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

11. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

11.1. -    31.03.2015г. – за първата дата за провеждане на търга;

11.2. -   07.04.2015г. – за втора дата за провеждане на търга.

12. Дата, час и място за провеждане на търга:

- Първа дата за провеждане – 01.04.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината.

- Втора дата за провеждане – 08.04.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.11.1 – 31.03.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


 


 


                                                КМЕТ на Община Несебър:      /П/

.Димитров/


Публикувано на 16 Mar 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове