ОБЩИНА НЕСЕБЪ ЗАПОВЕД №662
гр.Несебър, 20.03. 2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №604 Протокол №18/15.10.2013г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Самостоятелен обект – общинска частна собственост с кад. № 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър на площ от 64.00 кв.м отреден за „Банков офис“, находящ се в на партерен етаж от сграда с кад.№51500.501.318.1 в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част, АчОС №5470/26.09.2013г., за банков офис, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена - определената съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и Приложение №1, т.ІІ – 4 към нея в размер на 1161.22 лв. / хиляда сто шестдесет и един лева и 22 ст./ с ДДС.
2. Специфични условия на конкурса:
- Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;
- Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по
Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова
дейност от БНБ ."
3. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна месечна наемна цена в размер.
4. Стъпка за наддаване – 20 /двадесет/ лева.
5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
5.1. На 14.04.2014г.– за първата дата за провеждане на търга;
5.2. На 22.04.2014г. – за втора дата за провеждане на търга.
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
6.1. На 15.04.2014г. – за първата дата за провеждане на търга;
6.2. На 23.04.2014г. – за втора дата за провеждане на търга.
7. Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1. Първа дата за провеждане – 16.04.2013г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 24.04.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 – 15.04.2014г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/

Публикувано на 24 Mar 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове