ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №879
гр.Несебър, 19.05.2015г.


На основание  чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №1150 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет - Несебър,


                                                
ЗАПОВЯДВАМ:


         Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.389 по кадастралната карта  на с.Кошарица, находящ се в м.”Хасарлъка”,  с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , VІІІ категория, на площ от 11 678кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39164.17.388,  39164.17.387, 39164.17.663, 39164.17.431, 39164.17.390; АОС №5520/09.12.2013г.

При следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които отговарят на специфичните условия на търга.
2.Начална тръжна годишна наемна цена -  350.00лв. /триста и петдесет лева/ без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга – 5 лв. /пет лева/.
5.Депозит за участие  в търга, представляващ 10% от  определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 35.00лв. /тридесет и пет лева/.
6.Специфично условие : Право да участват в търга имат само лица с валидна регистрация като собственици или ползватели на животновъден обект.
7.Срок за закупуване на тръжната документация  до 16.00 часа на:               
      7.1.  08.06.2015г. за първа дата за провеждане на търга;
      7.2.  15.06.2015г. за втора дата за провеждане на търга;
     Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена  в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа  на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.        

         8.1.  09.06.2015г. за първа дата за провеждане на търга;

         8.2.  16.06.2015г. за втора дата за провеждане на търга;      


 9.Дата, час и място за провеждане на търга:
         9.1.Първа дата за провеждане - 10.06.2015г. от 10.30 часа в сградата на Общината.

         9.2.Втора дата за провеждане17.06.2015г. от  10.30 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 09.06.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


        КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:

Николай ДимитровПубликувано на 21 May 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове