О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д  №942
Гр.Несебър26.05.2015г.

            На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1142 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет -Несебър


З А П О В Я Д В А М :


1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор27454.501.373 по кадастралната карта на с.Емона, представляващ УПИ ХІІ в кв.17 по плана на с.Емона на площ от 511 кв.м /петстотин и единадесет кв.м/, АчОС№4297/02.02.2011г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кинт – 1.20; Кпл.- 40%; Н – 10.00м,  при следните условия:

- Начална тръжна цена в размер на 33128,00 лв./тридесет и три хиляди сто двадесет и осем лева/ без ДДС,

- Стъпка за наддаване1000лв./хиляда лева/;

- Депозит за участие – 3312,80лв./три хиляди триста и дванадесет лева и осемдесет стотинки/.

2.  До участие в търга се допускат физически и юридически лица, лично или чрез изрично упълномощено от участника лице.

3. Срок за закупуване на тръжната  документациядо 16.00 часа на:

-   22.06.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

-   29.06.2015г.– за втора дата за провеждане на търга.

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.3, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане.

4. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

4.1. 23.06.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

4.2. -   30.06.2015г.– за втора дата за провеждане на търга.

5. Дата, час и място за провеждане на търга:

- Първа дата за провеждане – 24.06.2015г.от 10.30ч. в сградата на Общината.

- Втора дата за провеждане – 01.07.2015г.от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.4.1 – 23.06.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


                                                КМЕТ на Община Несебър:        П             /Н.Димитров/


Публикувано на 01 Jun 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове