ЗАПОВЕД №215/08.03.2022г.На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.17 ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №587 от Протокол №23/03.02.2022г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, гр.Несебър – стара част, актувана с АОС №463/30.04.1998г., представляващ – Каса на площ от 10.41 кв.м., съгласно приложена схема, при следните условия:
1. До участие се допускат: Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 63 /шестдесет и три/ лева с ДДС.
3. Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна месечна наемна цена – 6.30 лв.
4. Стъпка за наддаване в търга – 5 лв. /пет лева/.
5. Специфично условие: Помещението да се използва за склад на промишлени стоки, документи и др.канцеларски консумативи.
6. Дата и час за извършване на оглед на обекта -предмет на търга - 29.03.2022г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 25.03.2022г. на тел.0554/2-93-85.
7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 31.03.2022г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 07.04.2022г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените тръжни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.


8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8.1. На 01.04.2022г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. На 08.04.2022 г. за втора дата за провеждане на търга;
9. Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1. Първа дата за провеждане – 04.04.2022г. от 09.45 часа в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 11.04.2022г. от 09.45 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 01.04.2022г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове