ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №590
гр.Несебър, 09.04.2015г.


 


На основание  чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №1096 от Протокол №30/05.03.2015г. на Общински съвет - Несебър,


                                                
ЗАПОВЯДВАМ:


 


         Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, както следва:
 1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.531.443 по кадастралната карта  на гр.Обзор, находящ се в м.”Срещу село”,  с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Лозе , ІІІ категория, на площ от 775кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53045.531.440; 53045.531.441; 53045.531.442; 53045.531.6;  53045.531.445; 53045.531.444; АОС №4308/07.02.2011г.

 2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.531.442 по кадастралната карта  на гр.Обзор, находящ се в м.”Срещу село”,  с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІІІ категория, на площ от 756кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53045.531.441; 53045.531.28; 53045.531.6; 53045.531.443; АОС №5898/04.02.2015г.

 3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.531.445 по кадастралната карта  на гр.Обзор, находящ се в м.”Срещу село”,  с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІІІ категория, на площ от 188кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53045.531.444; 53045.531.443; 53045.531.6; 53045.531.943; АОС №5899/04.02.2015г.

 4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.142.406 по кадастралната карта  на гр.Обзор, находящ се в м.”Кметство гр.Обзор”,  с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Нива, ІІІ категория, на площ от 1114кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53045.142.115; 53045.222.206; 53045.504.1; 53045.535.4; АОС №4370/22.02.2011г.При следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

2.Начална тръжна годишна наемна цена :

За ПИ  53045.531.443 – в размер на 30.00лв. /тридесет лева/ без ДДС;

За ПИ  53045.531.442 – в размер на 30.00лв. /тридесет лева/ без ДДС;

За ПИ  53045.531.445 – в размер на 20.00лв. /двадесет лева/ без ДДС;

За ПИ  53045.142.406 – в размер на 40.00лв. /четиридесет лева/ без ДДС;


3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.

4.Стъпка за наддаване в търга – 3 лв. /три лева/.

5.Депозит за участие  в търга, представляващ 10% от  определената начална тръжна годишна наемна цена:

За ПИ  53045.531.443 – в размер на 3.00лв. /три лева/;

За ПИ  53045.531.442 – в размер на 3.00лв. /три лева/;

За ПИ  53045.531.445 – в размер на 2.00лв. /два лева/;

За ПИ  53045.142.406 – в размер на 4.00лв. /четири лева/.

6.Специфично условие : Имотите да се използват за земеделски нужди.

7.Срок за закупуване на тръжната документация  до 16.00 часа на:               

      7.1.  11.05.2015г. за първа дата за провеждане на търга;

      7.2.  18.05.2015г. за втора дата за провеждане на търга;

     Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена  в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа  на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.        

         8.1.  12.05.2015г. за първа дата за провеждане на търга;

         8.2.  19.05.2015г. за втора дата за провеждане на търга;       

  9.Дата, час и място за провеждане на търга:

         9.1.Първа дата за провеждане - 13.05.2015г. от 10.45 часа в сградата на Общината.

         9.2.Втора дата за провеждане20.05.2015г. от 10.45 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 12.05.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


 


 


 


        ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:
                    / Лазар Япаджиев– Зам.Кмет „Туризъм“
                   Съгласно Заповед №496/03.04.2015г. и
                     Заявление  вх. №220/03.04.2015г. в ОбС-Несебър/


Публикувано на 17 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове