ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д № 1775
Град Несебър, 09.09.2015 година


В Община Несебър, на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – гр. Несебър, в изпълнение на Решение № 1261 от Протокол №33/26.08.2015г. и Заповед № 1772/03.09.2015г. на Кмета на Община Несебър, е обявен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор №39164.502.554 по кадастралната карта на с.Кошарица, на площ от 425кв.м, представляващ УПИ ХХ в кв.20 по плана с.о.“Чолакова чешма“, АчОС№6238/16.07.2015г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м.
В Заповед № 1772/03.09.2015г. на Кмета на Община Несебър, в т. 5 „Дата, час и място за провеждане на търга”, е допусната техническа грешка при изписване на първата дата за провеждане на търга като е посочена 24.09.2015г. Датата 24.09.2015г. е краен срок за подаване на заявления за участие в търга. Първа дата за провеждане следва да се счита 25.09.2015г. – 11:15 часа.
Предвид констатираното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК,

ЗАПОВЯДВАМ:

В Заповед № 1772/03.09.2015г. на Кмета на Община Несебър, в т. 5 „Дата, час и място за провеждане на търга”, ПЪРВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ДА СЕ ЧЕТЕ 25.09.2015г – 11:15 часа.
В останалата си част Заповедта не се променя.
Настоящата Заповед да бъде публикувана в един местен ежедневник, в официалния сайт на Община Несебър, както и да бъде приложена към Тръжните документи.ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА: П
/В.БОРИСОВ-– Зам.Кмет „ПО и ОС”
За Кмет на Община Несебър
Съгласно Заповед №129/22.02.2013 г.
и Заповедза командировка №21/13.08.2015г.
по регистъра на Общински съвет Несебър/

Публикувано на 09 Sept 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове