О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №1219

гр.Несебър, 25.06.2015г.


         На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от  Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №1147 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет - Несебър


З А П О В Я Д В А М :


        Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на “Фризьорски салон“, с идентификатор 53822.502.61.1.3 по КК на с.Оризаре  на площ от 24.20 кв.м., находящ се в партерния етаж от Общинска сграда “Читалище”, кв.41, УПИ V по плана на с.Оризаре, АОС №2271/12.08.2005г.,  при следните условия:

     1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 1 към нея – 100 лв./сто лева/ с ДДС.

     2. СРОК за отдаване под наем5 /пет/ години.

     4. Депозит за участие  в търга  -  10 % от началната тръжна месечна наемна цена, в размер на 10 лева.

     5. Стъпка за наддаване – 10 лв. /десет лева/, представляваща 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

6.  До участие в търга се допускат: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

      7. Срок за закупуване на тръжната  документациядо 16.00 часа на:

7.1. На 13.07.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

7.2. На 20.07.2015г. – за втора дата за провеждане на търга.

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    8.1. На 14.07.2015г. – за първата дата за провеждане на търга;

8.2. На 21.07.2015г. – за втора дата за провеждане на търга.

9. Дата, час и място за провеждане на търга:

9.1. Първа дата за провеждане – 15.07.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината.

9.2. Втора дата за провеждане 22.07.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 14.07.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


 


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

        /Н.Димитров/Публикувано на 30 Jun 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове