ЗАПОВЕД №2107/02.08.2022 г.


На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №686 от Протокол №28/04.07.2022г. на Общински съвет - Несебър


ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ XVII в кв.35 по плана на с. Гюльовца, ПИ с ид. 18469.501.620 по КККР на с.Гюльовца, на площ от 395 кв.м.,трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, отреден „за жилищно строителство“, при съседи: ПИ с №№18469.501.335, 18469.501.353, 18469.501.328, 18469.501.619, с АчОС №5104/18.01.2012 г., при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2.Начална тръжна продажна цена – 15 223 лв. /петнадесет хиляди двеста двадесет и три лева/ без ДДС.
3.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна продажна цена – 1 522,30 лв. /хиляда петстотин двадесет и два лева и тридесет стотинки/.
4.Стъпка за наддаване в търга – 500 лв. /петстотин лева/.
5.Срок за закупуване на тръжната документация– до 16.00 часа на:
5.1. 22.08.2022 г. за първа дата за провеждане на търга;
5.2. 29.08.2022 г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.


6.1. 23.08.2022 г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 30.08.2022 г. за втора дата за провеждане на търга;
7.Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1. Първа дата за провеждане - 24.08.2022 г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане - 31.08.2022 г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. - 23.08.2022 г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 04.08.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове