ЗАПОВЕД
№2617/04.10.2023г.На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС Несебър и в изпълнение на Решение №992 от Протокол №36/12.09.2023г. на Общински съвет – Несебър,


З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа", включващ: Помещения с №17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 и 46 по арх.проект/ на обща площ от 300 кв.м., находящи се в сутеренен етаж от „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП", построена в УПИ XXXI, кв.55 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АОС №1876/02.03.2004г. при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ-5 към нея - в размер на 1 904.51лв. /хиляда деветстотин и четири лева и петдесет и една стотинки/ с ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
3. До участие в търга се допускат: Юридически лица регистрирани по Търговския закон
3. Специфично условие: Помещенията да се използват единствено за „Център за хемодиализа“ .
4. Стъпка за наддаване - 20 лв.
5. Депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.
Депозита се внася по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк“ АД: BIC UNCRBGSF IBAN BG79UNCR 7630 3300 0004 13.
6. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга - 20.10.2023г. от 10.00ч. до 12.00ч. Заявки за огледа се приемат до 19.10.2023г. вкл. на тел.0554 2-93-85 до 16ч.
7. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
7.1. На 23.10.2023г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 30.10.2023г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:
8.1. На 24.10.2023г. - за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 31.10.2023г. - за втора дата за провеждане на търга;
9. Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1. Първа дата за провеждане – 25.10.2023г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 01.11.2023г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 24.10.2023г. не е постъпило нито едно заявление за участие в търга или няма допуснат до участие в търга кандидат.

ВИКТОР БОРИСОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1919/11.11.2019г.
на Кмета на Община Несебър
и Заявл. за отпуск с вх.№515/25.09.2023г.
по рег. на ОС – Несебър/
Публикувано на 04.10.2023 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове