Архив обяви община Несебър

Публикувано 27 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С решение № 679 от протокол № 20 / 18.12.2013 год. на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.90, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ 10 749 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери” за неземеделски нужди.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 20.12.2013 год.

.....................................
Публикувано 20 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

Република България
Областен управител на област Бургас


Заповед N РД-10-257 Бургас 13.11.2013 год.


Публикувано 19 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-83139/19.12.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект на парцеларен план на обект: «Изместване на въздушен електропровод 20 кV към площадка за третиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с Претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и временно депо” в ПИ 61056.21.2, землище с.Равда, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на елактпровода е новопроектирано като при навлизането му в имот 61056.21.2-депо за битови отпадъци се влива в съществуващ електропровод.
Общата дължина на трасето на новия въздушен електропровод 20кV е 563,88м, като сервитута на електропровода навлиза с още 10м по оста на трасето в имот 61056.15.106-територия заета от води и водни обекти.
Публикувано 19 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews