Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-6520/28.12.2010год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 ал.2 ,т.4 от ЗУТ,Община Несебър съобщава на собственика на УПИ I-215 в кв. 33 по плана на с.Баня, с идентификатор 02703.501.591 заинтересовани лица, че с решение т.15 от протокол N 18 от заседание на ОбЕСУТ гр.Несебър, проведено на 08.09.2010г. е приет проект за изменение на ПУП за УПИ II-215 в кв.33 по плана на с.Баня.
Проекта касае разделяне на УПИ II -215 с идентификатор по кадастрална карта 02703.501.592 на площ от 1069 кв.м. на новообразувани УПИ II -215 на площ от 497 кв.м. и УПИ VIII-215 на площ от 497 кв.м..За осигуряване достъп до новообразунания УПИ VIII-215 се обособява от бившия УПИ II -215 улица-тупик с площ от 74.40 кв.м. С плана за застрояване за новообразуваните УПИ се предвижда свободно застрояване устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели:Кпл.=40%, Кинт.=1.20 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 40%.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано на 28 Dec 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-6295/14.12.2010г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на: наследниците на Неделчо Кръстев Чанев-собственици на имот 18469.17.25 заинтересована страна; Неделчо Петров Петров от гр.Бургас,ул.”Д-р Нидер” N25Б, собственик на на имот 18469.17.161 заинтересована страна, че е изработен проект за изменение подробен устройствен план (план за застрояване) Съседен на Ваш имот/ за имот пл. N 18469.17.114 в землището на с.Гюльовца, м.”Старите лозя”, касаещ преотреждане на земеделски имот за неземеделски нужди с отреждане за “Жилищно строителство”,при градоустройствени показатели: Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 40%

Проектът се намира в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано на 14 Dec 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-6267 13.12.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците Борислав Борисов Соколов, Красимира Цветомирова Огледалова и Йорданка Зветомирова Оризарова, че е със заповед N 247/02.07.2010 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменение ПУП-ПР на УПИ IV -3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5 и УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по плана на с.Кошарица касаещ промяна вътрешните регулационни граници на УПИ IV-3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5, УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по имотни граници. Уличните регулационни линии на всички УПИ остават непроменени както и северните граници на УПИ VII-3, VIII-5, IX-5 и УПИ X-5 с УПИ I -общ. и северната граница на УПИ IV-3 с УПИ III-4. Площа на имот 39164.501.10 отнемаща се за гробищен парк е 627 кв.м., 61 кв.м. остават в УПИ III-4, 11 кв.м. от имот 39164.501.11 остават в УПИ I, като в същото време му се придават 11 кв.м. от имот 39164.501.2. Към УПИ IX се придават 109 кв.м. от имот 39164.501.2 за да се запази регулационната граница.От имот 39164.501.2 остават 1203 кв.м.
Публикувано на 13 Dec 2010 от dimitar_kw
З А П О В Е Д

С оглед осигуряване на безопасността на населението и гостите на Община Несебър и на основание чл.5 от Наредба N 1 на Общински съвет – Несебър - За осигуряване на обществения ред , спокойствието и сигурността на гражданите във връзка с правомощията ми по чл.44, ал.2 от ЗМСМА
ЗАБРАНЯВАМ:

• продажбата на пиротехнически средства / ракети, пиратки, бомбички и други/ на малолетни и непълнолетни лица.
• Забранява се продажбата на пиротехнически средства извън предназначените за целта специализирани магазини и складове, както и без разрешение от съответните институции и без задължителните към тях документи – инструкция за начина на употреба, сертификат за качеството и състав.
• Забранява се хвърлянето, възпламеняването, или задействането по какъвто и да е начин на средствата по ал.1 на открити обществени места, като спортни площадки, лечебни заведения, училища, детски градини и други.
Публикувано на 08 Dec 2010 от dimitar_kw
Община Несебър, на основание чл. 26, ал.2 от АПК във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, съобщава на г-н Христо Христов Стоянов, гр.Обзор, ул.”Черноморска” N31, че с писмо с наш изх.N94-00-1055/13.08.2010г. на основание чл.26, ал.1 от АПК се уведомява за откриване на административно производство по издаване на Заповед за прекратяване на наемното правоотношение, по силата на което ползва общински имот Апартамент N7, находящ се в общинска сграда „Общежитие - Блока на специалиста“, гр.Обзор, ул.”Черноморска” N31. В петдневен срок от настоящата публикация на основание чл.46, ал.1, т.6 от ЗОС ще бъде издадена Заповед за прекратяване на наемното правоотношение с Община Несебър възникнало по силата на Заповед N23 /15.01.2009г. за настаняване в Апартамент N7, находящ се в общинска сграда „Общежитие - Блока на специалиста“, гр.Обзор, ул.”Черноморска” N31.
За справка : отдел”Общинска собственост” – Н.Колева – тел.0554/2-93-87.
Публикувано на 25 Aug 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>